Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.simonds.cz/pl

I. Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.simonds.cz/pl jest Dudr Company s.r.o., miejsce wykonywania działalności: Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ, NIP: CZ 29305489, REGON: 29305489, adres e-mail: simecek@simonds.cz, numer telefonu: +420776872258, zwany dalej administratorem i będący jednocześnie usługodawcą.

3. Klient sklepu jest usługobiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży z usługodawcą.

4. Wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację użytkownika - IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

5. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

1. Cel przetwarzania i podstawa prawna. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców sklepu www.simonds.cz/pl w przypadku składania zamówienia w sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży). Bez podania danych osobowych nie można zrealizować umowy sprzedaży.

2. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców sklepu www.simonds.cz/pl w zakresie marketingu bezpośredniego szczegółnie do przesyłania informacji handlowych i newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO () art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz. U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, że zamówienie nie zostało złożone.

3. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Imię i nazwisko,
Adres,
Adres e-mail,
Numer telefonu,

4. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest dobrowolne.

5. Ze strony administratora nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie art. 22 RODO.

 

III. Okres archiwizacji danych osobowych

1. Dane osobowe usługobiorców przechowywane są przez administratora:

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat pietnaście.

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest marketing bezpośredni, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych z zakresu przesyłania informacji handlowych i newslettera. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi najdłuższej lat dziesięć (jeżeli dane osobowe przetwarzane są za zgodą)

- po upływie okresu przechowywania danych ich administrator usuwa 

IV. Udostępnienie danych osobowych

 1. Odbiorcy danych osobowych to osoby:

- uczestniczące w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i realizacji płatności zgodnie z umową

- prowadzące sklep internetowy oraz inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego

- zaopatrzujące usługi marketingowe

 2. Administrator nie ma na zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza państwami UE) oraz   do organizacji międzynarodowych. Odbiorcy danych osobowych w państwach trzecich to dostawcy usług poczty   elektronicznej / usług cloud.

VI. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Podstawy prawne żądania usługobiorcy:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO.
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zastrzeżenie warunków przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Złożeniem zamówienia uzupełniając internetowy formularz zamówienia usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z   treścią polityki prywatności i że ją w całości akceptuje.

 3. Treść polityki prywatności usługobiorca akceptuje poprzez zaznaczenie udzielenia zgody uzupełniając internetowy   formularz zamówienia usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią polityki prywatności i że ją w całości   akceptuje.

 4. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany w polityce prywatności. Nowa wersja polityki prywatności   zostanie udostępniona na stronie internetowej i jednocześnie Państwu zostanie przesłana drogą elektroniczną na   podany adres e-mail.

 

Polityka prywatności staje się skuteczną od dnia 11.04.2019