Regulamin sklepu

Regulamin sklepu www.simonds.pl

Tradycja i wysoka jakość świadczonych usług przez firmę Simonds gwarantuje zadowolenie z dokonywanych wyborów.

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Dudr Company s.r.o., jak również sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży;
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną simonds.pl (simonds.cz/pl), którego właścicielem jest Dudr Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. Dudr Saw s.r.o. – Dudr Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, Czechy, wpisana do w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, wstawka 72887, NIP: CZ29305489, będąca stroną zawieranych z Klientami Umów i Umów Sprzedaży Produktów;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna, które zawierają z Dudr Company s.r.o. Umowę lub Umowę Sprzedaży Produktów; Klientami Sklepu są zarówno podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i podmioty, które składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji;
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Klienta z Dudr Company z chwilą potwierdzenia Rejestracji;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Dudr Company a Klientem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Produkty – piły taśmowe do ​​metalu, piły taśmowe do ​​drewna, piły taśmowe do mięsa, stanowiące przedmiot Umów Sprzedaży;
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów;
 9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta, umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie adresu e-mail i hasła;
 10. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie przypisanych konkretnemu Klientowi, bezpłatnie prowadzony przez Dudr Company dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie;
 11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

 

II. Informacje ogólne

 1. Sklep prowadzony jest przez Dudr Saw s.r.o. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tlumačov, Nádražní 935, 763 62, Republika Czeska.
  Dane:
  • NIP:   CZ29305489
  • Regon:   29305489
  • Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 CZK
  • adres:        Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, Czechy
  • tel.:   +420 777 992 120 
  • e-mail:       info@simonds.cz, info@simonds.pl
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym w szczególności sprzedaży Produktów, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Dudr Company.
 3. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Dudr Company s.r.o. udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów i Umów Sprzedaży Produktów oraz umieszczanie przez Klientów danych służących do ich identyfikacji (Klienci zarejestrowani).
 2. Klient, w celu skorzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dudr Company. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, a także posiadać konto poczty e-mail.
 3. Dudr Company może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez Dudr Company w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Dudr Company z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Dudr Company, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Rejestracja w Sklepie

 1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i Klienci, którzy składają jednorazowe zamówienia bez przejścia procedury Rejestracji.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Zarejestrowani Klienci mają możliwość m.in. śledzenia historii swoich zamówień, powtarzania dotychczas złożonych zamówień.
 3. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy i hasło, a jeśli nie jest Konsumentem – dane identyfikujące swoje przedsiębiorstwo). Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu Umowy i założeniu Konta.
 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej i naciśnięciu na przycisk „zarejestruj się”, powstaje Konto Klienta oraz wysłany zostaje e-mail potwierdzający założenie konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Dudr Company a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Dudr Company i prowadzenie Konta Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach Sklepu, w jego prawej górnej części (logowanie).
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Dudr Saw drogą elektroniczną (związanych z prowadzeniem Konta) mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail info@simonds.pl. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie transakcji oraz krótki opis reklamacyjny. Dudr Saw dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 6. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z Dudr Company dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@simonds.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia Dudr Company usunie Konto Klienta.
 7. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu, Umowa na prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez Dudr Company z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. Warunki sprzedaży

 1. Przedmiotem Umów Sprzedaży mogą być Produkty prezentowane w Sklepie w ramach poszczególnych kategorii.
 2. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
  a)    Klient wybiera Produkt, określa liczbę jego sztuk oraz kliknięcie na przycisk „Do koszyka”. Następnie Klient może kontynuować zakupy lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DO KOSZYKA”.
  b)    Po przejściu do koszyka, Klient określa sposób dostawy (przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Inpost) oraz zapłaty (płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera, płatność kartą płatniczą, płatność za pośrednictwem Google Pay, płatność na konto bankowe Dudr Company).
  c)    Następnie Klient podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, ewentualnie uwagi dodatkowe i – jeśli nie jest Konsumentem – dane swojego przedsiębiorstwa.
  d)    Ostatnim etapem jest podsumowanie zamówienia. Po sprawdzeniu danych swojego zamówienia, Klient składa zamówienie naciskając na przycisk: „WYSYŁAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ”.
 3. Dudr Company wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły.
 4. Umowa Sprzedaży wybranych Produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przesłanej przez Dudr Company wiadomości e-mail. Nie dotyczy to Klientów będących Konsumentami, z którymi Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury określonej w punkcie V.2 lit. a) – d) powyżej, tj. po kliknięciu przez Klienta na przycisk: „WYSYŁAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ”.  
 5. Wszelkie dane podawane są przez Klienta dobrowolnie i służą zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktu.
  Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas produkcji produktu i dostawę wynosi 2-5 dni roboczych, nie dłużej niż 30 dni roboczych. Dudr Saw jest zobowiązane dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Dudr Company udziela gwarancji na Produkty.
  • Gwarant: Dudr Saw s.r.o.
  • Adres: Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ
  • Czas trwania: 2 lata
  • Obszar obowiązywania: Polska
  • Zakres odpowiedzialności Dudr Company: Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wskutek używania Produktów w sposób niezgodny z zaleceniami Producenta.
  • Uprawnienia Klienta: Jeśli Produkt nie ma deklarowanych w Sklepie właściwości, Dudr Company jest zobowiązane do zwrotu zapłaconej ceny Produktu, wymiany produktu lub jego naprawy.  
 2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktów, których dotyczą postanowienia ust. 3 i następne poniżej.
 3. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@simonds.pl ii powinna określać co najmniej:
  • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
  • uwagi do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (np. wymiana Produktu na Produkt wolny od wad, odstąpienie od Umowy Sprzedaży)
 4. Dudr Company udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W razie bezskutecznego zakończenia procesu reklamacyjnego, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma prawo złożyć wniosek o mediację lub wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Klient może także skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich.  
 6. Szystkie artykuły oferowane przez sklep internetowy www.simonds.pl (www.simonds.cz/pl) dostosowane są do potrzeb usługobiorcy, a więc usługobiorca nie ma możliwości wycofania się z umowy sprzedaży. Zasady określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

VII. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepu internetowego

 1. Podanie przez użytkownika danych osobowych ma charakter w pełni dobrowolny, ale ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi rejestracje konta użytkownika. W przypadku składania zamówienia podanie danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania (realizacji zamówienia) i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administratorem danych osobowych użytkownika jesteśmy Dudr Company s.r.o. z siedzibąNádražní 935, 763 62 Tlumačov, Czechy, wpisana do w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, wstawka 72887, NIP: CZ29305489
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Nami pisząc na adres e-mail: info@simonds.pl
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach: - rejestracji konta użytkownika w sklepie internetowym Administratora – simonds.pl (simonds.cz/pl) na podstawie wyrażonej zgody (poprzez wyraźne działanie – żądanie rejestracji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, - zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia wybranej przez użytkownika usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, - realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: - podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia Administratorowi obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze, - podmioty świadczące usługi kurierskie lub spedycyjne w celu wykonania usługi dostawy zakupionego towaru, - podmiot świadczący usługi hostingowe w celu wykonywania na rzecz Administratora usługi przechowywania danych użytkowników na zabezpieczonym serwerze, - podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania na rzecz Administratora usługi pomocy technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 7. Przekazane przez użytkownika dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (w szczególności zobowiązania podatkowe) związanych z wykonaniem umowy. Następnie zostaną usunięte.
 8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec użytkownika jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Jednocześnie informujemy, że każdemu użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient może zapisać się do serwisu rozsyłającego wiadomości o nowościach w Sklepie (newsletter) poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym w Sklepie.
 2. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wybranie opcji: „Usuń mnie z listy” dostępnej w mailu aktywującym newsletter.
 3. Dudr Company zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian organizacyjnych w Sklepie.
 4. O zmianie Regulaminu Dudr Company poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Zarejestrowani Klienci otrzymają również odpowiednią informację na podane adresy e-mail. Dudr Company poinformuje, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów i Umów Sprzedaży.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu przez Dudr Company, zarejestrowani Klienci mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.